Aanmelden junioren

junioren opgave lidmaatschap en lesReglement voor inschrijving tennislessen

 • Men moet lid zijn van onze vereniging om tennisles te kunnen volgen.
 • Bij het niet verschijnen van de leden is de uitgevallen les voor eigen rekening en kan niet worden ingehaald.
 • Lessen die door onverwachte omstandigheden of overmacht situaties uitvallen, kunnen beperkt (voor 50%) worden ingehaald op door de clubtrainer vast te stellen data en tijden.
 • Bij het niet verschijnen van de trainer worden de lessen ingehaald op een, in overleg met de leden, nader te bepalen tijdstip.
 • Tijdens de in onze regio “midden” geldende schoolvakanties zijn er geen lessen.
 • De betaling geschiedt door middel van een eenmalig te verstrekken machtiging aan de vereniging.
 • Inschrijving tijdens het seizoen is mogelijk, doch alleen op die tijden die nog vrij zijn.
 • De trainingslessen worden in aaneengesloten weken gegeven op maandag t/m zaterdag.
 • Een tennisseizoen bestaat uit 36 lesweken.
 • De groepslessen worden ingedeeld door de trainer in samenspraak met de jeugdcommissie en de technische commissie.
 • Wanneer men stopt, dienen lessen schriftelijk, met vermelding van opzegdatum, te worden opgezegd. Dit kan ook per email naar tech-com@deijsselweide.nl.
 • Bij opzegging vóór 1 januari betalen de leden 50% van het totale lesgeld.
 • Bij opzegging na 1 januari betalen de leden het totale lesgeld.

Selectie

Voor enthousiaste kinderen die minimaal 1 jaar tenniskids hebben gevolgd, bestaat de mogelijkheid om selectielessen te volgen. De trainer bepaalt in samenspraak met de jeugdcommissie en de technische commissie wie hiervoor in aanmerking komen.

De betreffende kinderen en ouders zullen vervolgens daarvoor benaderd worden.

Lidmaatschap

1)    De automatische incasso zal 1 keer per jaar plaatsvinden, waarbij het gehele verschuldigde bedrag geïnd zal worden. De machtiging, die wordt afgegeven voor de incasso, is een doorlopende machtiging en zal dus gelden totdat opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Conform artikel 6, lid 7 van de verenigingsstatuten kan het lidmaatschap in de loop van het boekjaar beëindigd worden. Echter, de contributie over het hele verenigingsjaar blijft verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap en daarmee van de machtiging moet schriftelijk worden gemeld aan de ledenadministrateur vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden.

2)    Wijzigingen anderzijds, zoals een ander bank -of girorekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lidstatus, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministrateur.

Conform artikel 8, lid 1 van de verenigingsstatuten dient de jaarlijkse contributie van de senior – en juniorleden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld. Deze contributie kan per categorie worden bepaald. Zie hiervoor Soorten lidmaatschap en tarieven.

 

<